Pravidla a podmínky

1. ÚVOD

1.1. Tyto všeobecné podmínky platí mezi společností EasyWeb s.r.o. („Společnost“, „EasyWeb“, „my“, „nás“ nebo „naše“) a vámi („vy“, „vás“ nebo „váš“).

1.2. Poskytujeme osobní online služby pro vzájemné setkání svobodných dospělých.

1.3. Společně s našimi zásadami ochrany osobních údajů tvoří tyto podmínky právně závaznou dohodu mezi vámi a námi (dále jen „smlouva“).

1.4. Jsme zodpovědní za obsah této aplikace (dále jen „FLIRTFOX“). Naše kontaktní údaje jsou:

EasyWeb s.r.o.
Husovo Náměstí 1
267 12 Loděnice
Czech Republic
Jednatel firmy: Christian Georg Bayer
Číslo živnostenského rejstříku: 29157790 (Rejstříkový soud: Městský soud Praha, spisová značka: C 201021)

1.5. Tato smlouva je platná pro všechny uživatele našich služeb v platném znění.

1.6. Pokud se zaregistrujete, máte přístup ke službám spojeným s aplikací.

1.7. Rozlišujeme mezi bezplatným a placeným členstvím. Bezplatné členství neposkytuje některé funkce nebo jsou některé funkce dostupné pouze omezeným způsobem.

1.8. Tímto se doporučuje, abyste dodržovali všechny příslušné zákony. Souhlasíte také s tím, že naše služby nebudete používat k žádným nezákonným, škodlivým, výhružným, urážlivým, obtěžujícím, mučivým, pomlouvačným, vulgárním, obscénním, nenávistným nebo rasově či etnicky urážlivým účelům (nebo k jiným nevhodným účelům).

2. DEFINICE PODMÍNEK

2.1. V těchto všeobecných podmínkách mají následující výrazy význam, který jim odpovídá:

2.2. „Podmínky“ znamenají tyto podmínky, které společně se Zásadami ochrany osobních údajů tvoří dohodu mezi vámi a Společností, ve znění pozdějších předpisů a doplňovaných Společností podle jejího výhradního uvážení, jak je zveřejněno na flirtfox.com/terms/index.cs.html.

2.3. „Uživatelem“ se rozumí člen a / nebo návštěvník.

2.4. „Návštěvník“ znamená osobu procházející Služby.

2.5. „Zásady ochrany osobních údajů“ znamenají zásady ochrany osobních údajů poskytované v prohlášení o ochraně údajů, které společně s podmínkami tvoří dohodu mezi vámi a společností.

2.6. „Členem“ se rozumí osoba, jejíž členství vyžaduje přijetí Společností a jehož členství je v příslušnou dobu stále platné. Pojem „člen“ zahrnuje bezplatné členy a platící členy, jak to vyžaduje kontext textu.

2.7. „Členstvím“ se rozumí váš nárok na jednu nebo více služeb na základě skutečnosti, že jste členem. Toto oprávnění se může lišit v závislosti na tom, zda je členství placeným členstvím nebo bezplatným členstvím.

2.8. Pokud to textový kontext vyžaduje, mají slova v jednotném čísle stejný význam jako v množném čísle a slova v množném čísle mají stejný význam jako v jednotném čísle.

3. VAŠE SOUKROMÍ - SHROMAŽĎOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ OSOBNÍCH INFORMACÍ

3.1. Evropský zákon o ochraně údajů je pro nás závazný. Co děláme a neděláme s vašimi údaji, je vysvětleno v našem prohlášení o ochraně údajů.

3.2. Ne vždy šifrujeme vaši komunikaci a vyhrazujeme si právo sledovat tuto komunikaci a další obsah z hlediska dodržování našich podmínek (například pokud je vaše komunikace údajně porušuje naše podmínky).

4. ROZSAH SLUŽEB - ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI SLUŽBY

4.1. Registrovaným členům nabízíme přístup do databáze, kde se mohou navzájem poznat za účelem budování partnerství a přátelství. Databáze obsahuje profily a informace o dalších členech, které zveřejnili samotní členové.

4.2. FLIRTFOX se zaměřuje výhradně na starší generaci. Proto osoby, které nedovršily věk 17 let, nemohou používat FLIRTFOX.COM.
Každý zájemce má možnost se nejprve bezplatně zaregistrovat. Po registraci člen vyplní svůj profil volitelnými nebo v případě potřeby informacemi o závazcích.

4.3. Členové mají také možnost zaregistrovat se k placenému členství („VIP členství“). Platící člen má k dispozici další funkce: Může například vést konverzace, tj. Odpovídat na příchozí zprávy, nebo používat filtr rozšířeného vyhledávání.

4.4. Osobní konzultace nebo podpora zaměstnanců provozovatele v otázkách týkajících se partnerství a vztahů není součástí služeb.

4.5. Členové jsou výslovně informováni o povinnosti platit, rozsahu služeb a způsobech platby před vstupem do oblastí podléhajících poplatkům. Po zaplacení mají přístup do těchto oblastí a mohou využívat rozšířené funkce.

5. ÚČTY A BEZPEČNOST

5.1. Pro přístup k našim službám musíte mít účet.

5.2. Musíte zachovat své přihlašovací jméno a heslo v tajnosti a odpovídat za ně.

5.3. Na požádání nám musíte poskytnout identifikační údaje nutné k ověření vaší identity.

5.4. Služby jsou k dispozici jakékoliv osobě, pokud společnost přijme aplikaci v souladu s těmito podmínkami.

5.5. Společnost vyžaduje, aby všichni uživatelé souhlasili s přijetím zásad ochrany osobních údajů a těchto všeobecných podmínek, zejména vyžaduje souhlas s kodexem chování v odstavci 7.

5.6. Naše služby nesmíte využívat v následujících případech:

5.6.1. Pokud je vám méně než 18 let.

5.6.2. Děti nesmějí využívat naše služby. Doporučujeme všem mladším 18 let, aby nám neposkytovaly žádné osobní údaje. Naše služby nejsou zaměřeny na osoby mladší 18 let. Kromě toho neshromažďujeme ani neuchováváme osobní identifikační údaje od uživatelů, o kterých víme, že jsou mladší 18 let. Pokud se dozvíme nebo budeme upozorněni, že jsme shromáždili informace od uživatelů mladších 18 let, okamžitě tyto osobní identifikační údaje odstraníme.

5.6.3. Pokud jste byli odsouzeni za trestný čin zahrnující násilí nebo sex. Nezkoumáme, zda mají naši uživatelé kriminální minulost, a nejsme schopni každého uživatele osobně identifikovat. Společnost nenese odpovědnost za nepravdivá prohlášení člena. Při setkání s jiným členem je proto důležité přijmout určitá preventivní opatření podle zdravého rozumu. Zvažte například informování blízkého přítele nebo příbuzného o schůzce a naplánujte si první schůzku na veřejném místě.

5.6.4. Pokud vám bylo dříve zakázáno používat naše služby nebo podobné služby.

5.7. Společnost není odpovědná za činy jakéhokoliv druhu spáchané uživatelem.

6. PODMÍNKY PŘIJETÍ

6.1. Abyste mohli využívat naše služby, musíte souhlasit s těmito podmínkami. Regulují vaše používání našich služeb.

6.2. Pokud nepřijmete zásady ochrany osobních údajů a tyto podmínky, nemáte nárok na přístup k našim službám.

6.3. Když používáte naše služby nebo kliknete na možnost stát se členem a / nebo se zaregistrovat, znamená to, že přijímáte tyto podmínky a souhlas s jejich obsahem.

6.4. Používáním našich služeb prohlašujete a zaručujete, že máte právní způsobilost v jurisdikci, ve které máte bydliště.

6.5. Osoby, které nedovršily věk 17 let, však nesmí používat FLIRTFOX.

7. KODEX CHOVÁNÍ

7.1. Každý uživatel souhlasí s tím, že bude přísně dodržovat všechny zákony a předpisy i tyto podmínky.

7.2. Každý uživatel neodvolatelně souhlasí, že nebude dělat následující:

7.2.1. Diskriminace na (skutečném nebo předpokládaném) základě: věku, rasy, barvy pleti, etnického původu, národního původu, sexuální orientace, náboženství, genderové identity, rodinné situace, těhotenství, fyzického vzhledu, jména, zdravotního stavu, zdravotního postižení, genetických vlastností , osobní víra, politické názory nebo činnosti odborů

7.2.2. Používání Služeb pro profesionální nebo komerční účely, ať už přímo nebo nepřímo, včetně nabídky, získávání nebo propagace zboží nebo služeb za úplatu nebo finanční kompenzaci. Prostituce je v našich službách formálně zakázána

7.2.3. Zapojení do nelegálních aktivit jakéhokoliv druhu prostřednictvím našich služeb

7.2.4. Publikovat obsah nebo prohlášení v jakékoliv formě,

(a) které porušují, zneužívají nebo porušují jakýkoliv patent, autorská práva, ochrannou známku, obchodní tajemství, soukromí nebo jiná práva duševního vlastnictví

(b) které porušují jakékoliv příslušné zákony nebo předpisy nebo podporují chování, které má takové důsledky

(c) které jsou podvodné, nepravdivé, zavádějící (přímo nebo prostřednictvím zpronevěry nebo neaktuálnosti informací) nebo klamavé

(d) hanlivé, obscénní, pornografické, vulgární nebo urážlivé

(e) která podporuje diskriminaci, fanatismus, rasismus, nenávist, šikanu nebo újmu na úkor jednotlivce nebo skupiny

(f) které jsou násilné nebo výhružné nebo podporují násilí nebo činnosti, které ohrožují jinou osobu

(g) podporující nezákonné nebo škodlivé činnosti nebo látky

(h) které obsahují odkaz na jakýkoliv obsah v souvislosti s výše uvedenými zákazy, a

(i) které jinak porušují příslušné zákony a předpisy

7.2.5. Distribuce osobních údajů jiného uživatele, včetně kontaktních údajů nebo podobných informací, bez souhlasu tohoto uživatele.

7.3. Každý uživatel souhlasí, že nahlásí společnosti zneužití a nevhodné komentáře nebo chování jiných uživatelů.

7.4. Provádíme pravidelné kontroly používání našich služeb, zejména s ohledem na bezpečnost a ochranu proti podvodům. Vyhrazujeme si právo zcela nebo zčásti odstranit obsah vytvořený, používaný nebo distribuovaný veřejně nebo soukromě uživateli, který nedodržuje příslušné zákony nebo předpisy nebo porušuje tyto podmínky.

7.5. Můžeme kontaktovat kteréhokoliv uživatele a požadovat, aby uživatel napravil jakýkoliv nesoulad s platnými zákony a předpisy nebo těmito podmínkami.

7.6. Můžeme podle našeho výhradního uvážení a z jakéhokoliv důvodu vyloučit nebo odebrat kteréhokoliv uživatele ze svých služeb, a to i v případě nedodržení příslušných zákonů a předpisů nebo těchto podmínek.

8. PODMÍNKY PŘÍSTUPU

8.1. Při registraci k našim službám musíte zvolit uživatelské jméno a heslo.

8.2. Vaše uživatelské jméno a heslo musí být osobní a důvěrné. Aby se zabránilo podvodům nebo phishingu, musí je každý člen chránit v tajnosti a zavazuje se, že je nebude sdělovat ani sdělovat žádné třetí straně ani jiným členům.

8.3. Všichni uživatelé souhlasí, že nebudou používat uživatelské jméno nebo heslo jiného člena nebo jiné osobní údaje jiného uživatele.

8.4. Jakékoliv porušení těchto ustanovení může mít za následek zrušení členství člena, aniž je dotčena odpovědnost dotyčného člena z důvodu použití uživatelského jména a / nebo hesla jiným členem nebo třetí stranou.

8.5. Každý člen musí zajistit, aby osobní údaje nebyly přísně zveřejňovány.

8.6. Přijmeme veškerá nezbytná opatření, abychom zabránili podvodnému chování a zabránili zakázanému sdílení uživatelských jmen nebo hesel.

8.7. Vyhrazujeme si právo odstranit následující:

8.7.1. Informace zveřejněné nebo dostupné na webových stránkách po dobu delší než 6 měsíců.

8.7.2. Členský účet, který byl používán více než 6 měsíců po ukončení předplatného nebo nikdy po přijetí členství, po ověření, že není spuštěno žádné předplatné.

8.7.3. Konverzace vyměňované prostřednictvím společnosti FLIRTFOX jsou uloženy po dobu 12 měsíců a poté jsou automaticky průběžně mazány, i když zůstanete členem.

8.8. Každý uživatel se zavazuje, že nebude provádět žádnou činnost, která by mohla narušit provoz Služeb, a zavazuje se, že nebude distribuovat ani neorganizovat distribuci virů, spamu, logických bomb, softwarových aplikací atd.

8.9. Ochrana před nepoctivými členy

8.9.1. Konečně, součástí naší služby je ochrana našich čestných členů před nepoctivými členy (tj. jinými členy, kteří do značné míry porušují naše podmínky), a to vyloučením opakované registrace těchto nepoctivých členů. To se provádí mimo jiné kontrolou před aktivací profilu a průběžně během členství, aby se zjistilo, zda existují nějaké negativní informace o potenciálním členovi, které by bránily obnovené registraci nebo vyžadovaly vyloučení ze služby. V rámci této kontroly jsme oprávněni používat uložené negativní informace o nepoctivých členech, které jsme shromáždili.

8.9.2. Negativní informace v tomto smyslu jsou informace o předchozích závažných porušeních našich podmínek a následném vyloučení z používání. Než tyto negativní informace o nepoctivých členech uložíme, budou o nich dotčení zákazníci informováni v rámci varování.

8.9.3. Pokud s tím, na rozdíl od očekávání, nesouhlasíte, neregistrujte se prosím na FLIRTFOX.

9. CHARAKTERISTIKA PLATBY

9.1. Můžete si zakoupit placené členství pro FLIRTFOX.

9.2. Vaše placené členství vám poskytuje přístup pouze k příslušnému produktu společnosti, pro kterou jste se zaregistrovali.

9.3. Cena a platební postupy jsou na FLIRTFOX trvale k dispozici.

9.4. Všechny uvedené ceny zahrnují všechny příslušné místní daně.

9.5. Vyhrazujeme si právo změnit náklady na kteroukoliv z našich služeb. Pokud nejste spokojeni s náklady na jakoukoliv službu, můžete své členství zrušit v souladu s těmito podmínkami.

9.6. V rozsahu povoleném příslušnými zákony a předpisy nebude nabízena žádná refundace (s výjimkou výjimečných okolností, jako jsou velká přerušení služby).

9.7. Zpracování plateb za vaše placené členství (nákupy v aplikaci) probíhá přímo u provozovatele obchodu s aplikacemi prostřednictvím uživatelského účtu. Jakmile potvrdíte nákup aplikace v obchodě, bude z uživatelského účtu v obchodě naúčtována odpovídající částka. U předplatných v aplikaci je z účtu Apple stržena částka po potvrzení předplatného v aplikaci. Vrácení peněz z obchodu s aplikacemi společnosti Apple Inc. [iTunes], Google LLC [Google Play Store] nebo Huawei Technologies Co., Ltd. [HUAWEI AppGallery] na straně EasyWeb s.r.o. je vyloučeno. V tomto ohledu platí Všeobecné podmínky / Podmínky používání poskytovatelů obchodů.

10. AUTOMATICKÉ OBNOVENÍ

10.1. Smlouva o placeném členství se automaticky obnovuje, pokud zákazník řádně neukončí svou smlouvu v souladu s odstavcem 13, přičemž bude dodržena výpovědní lhůta. V rámci procesu objednávky příslušného členství zákazník také potvrzuje dobu trvání prodloužení a výsledné náklady. Pokud si nepřejete automaticky obnovovat své placené členství, musíte postupovat podle postupu pro zrušení popsaného v odstavci 13.

11. ZRUŠENÍ A ODSTOUPENÍ

11.1. Vaše členství lze zrušit dvěma způsoby:

11.1.1. Zrušení bezplatného členství - můžete zrušit kdykoliv (viz odstavec 12)

11.1.2. Zrušení automatického obnovení vašeho placeného členství - Automatické obnovení můžete kdykoliv zrušit a využívat naše služby do konce placeného období (viz odstavec 13).

12. ZRUŠENÍ ČLENSTVÍ ZDARMA

12.1. Bezplatné členství můžete kdykoliv zrušit.

12.2. Nejjednodušší způsob zrušení je přihlásit se ke svému účtu FLIRTFOX a v nastavení profilu zvolit Stav profilu na neaktivní. Zrušit můžete také kdykoliv e-mailem nebo v textové podobě.

13. ZRUŠENÍ AUTOMATICKÉHO OBNOVENÍ

13.1. Pokud jste platícím členem, máte možnost smlouvu řádně zrušit. Tímto způsobem se také vyhnete automatickému obnovení vašeho členství.

13.2. Uživatelé Android a iOS musí přejít do příslušného App Store.

13.3. V Obchodě Google Play jednoduše přejděte do části „Účet“ a vyberte možnost „Předplatné“. Jsou zde zobrazena všechna aktivní předplatná a lze je také zrušit.

13.4. V Apple App Store přejděte do „Nastavení“ zařízení iOS a v horní části App Store najdete uživatelské menu (rozpoznatelné podle jména a profilové fotografie). Zde vyberete položku „iTunes a App Store“ a poté klepnete na Apple ID a na „Zobrazit Apple ID“. V následující nabídce se nachází podpoložka „Předplatné“, pod kterou jsou uvedeny všechny aktivní objednávky včetně období zrušení.

13.5. V aplikaci Huawei AppGallery přejděte do Nastavení> Správa účtu> Platby a nákupy> Předplatné a zobrazte služby automatického obnovení, které jste zakoupili v aplikacích Huawei.

13.6. Platí podmínky / podmínky použití příslušných poskytovatelů obchodů.

14. ZRUŠENÍ ČLENSTVÍ SPOLEČNOSTÍ

14.1. Pokud ukončíme členství člena, protože člen porušil tyto podmínky, nebude mít člen nárok na vrácení peněz po zbývající dobu do vypršení platnosti členství, aniž jsou dotčeny škody, které můžeme požadovat jako náhradu utrpěné ztráty.

14.2. Pokud podle našeho výhradního uvážení ukončíme členství člena z jakéhokoliv jiného důvodu než z důvodu porušení těchto podmínek ze strany člena, bude mít člen nárok na vrácení peněz po dobu zbývající do tohoto ukončení.

15. TECHNOLOGICKÉ POŽADAVKY

15.1. Technologie, kterou používáte pro přístup k našim službám, může vyžadovat splnění minimálních požadavků stanovených námi.

15.2. Můžeme požadovat, abyste si stáhli FLIRTFOX a nainstalovali aktualizace. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že můžeme aktualizovat FLIRTFOX s upozorněním nebo bez upozornění a že můžeme podle našeho výhradního uvážení kdykoliv přidat nebo odebrat funkce nebo funkce FLIRTFOX od FLIRTFOX.

15.3. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že nejsme povinni,

15.3.1. poskytnout vám následující verze FLIRTFOX

15.3.2. poskytovat vám FLIRTFOX a / nebo Služby vůbec

15.3.3. pokračovat v podpoře FLIRTFOX a / nebo Služeb vůbec. Berete na vědomí, že váš přístup k FLIRTFOX může dojít k přerušení, že se funkce mohou během vašeho používání změnit, a že můžeme váš přístup ukončit nebo kdykoliv přestat nabízet FLIRTFOX.

16. POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

16.1. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Společnost může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny v FLIRTFOX a / nebo Službách nebo pozastavit jejich poskytování nebo omezit vaše používání FLIRTFOX a / nebo Služeb.

16.2. Jste výhradně zodpovědní za veškeré poplatky za data, SMS, mobilní operátory, internet a telekomunikace a poplatky vzniklé v souvislosti s vaším používáním FLIRTFOX a / nebo Služeb.

16.3. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Společnost může zakázat nebo odepřít váš přístup ke FLIRTFOX a / nebo Službám bez předchozího upozornění, z jakéhokoliv důvodu nebo bez důvodu, mimo jiné včetně porušení těchto podmínek a / nebo má podezření, že jste použili jakýkoliv aspekt Služeb k provedení podvodné nebo nezákonné činnosti. Pokud společnost zakáže váš přístup k vašemu účtu, možná nebudete mít přístup ke službám, podrobnostem vašeho účtu nebo jakémukoliv jinému materiálu obsaženému ve vašem účtu.

17. LICENCE, OMEZENÍ, PODMÍNKY POUŽITÍ

17.1. S výhradou podmínek této smlouvy a za jediným účelem používání služeb vám společnost uděluje omezenou, nevýhradní, odvolatelnou, nesublicencovatelnou a nepřenosnou licenci umožňující:

17.1.1. instalovat FLIRTFOX na jedno nebo více mobilních zařízení vlastněných nebo ovládaných vámi, která splňují minimální specifikace společnosti

17.1.2. zobrazovat, kontrolovat a používat FLIRTFOX a související informace, které vám poskytuje společnost.

17.2. Souhlasíte s tím, že ke Službám nebudete přistupovat ani se o ně nepokoušíte způsobem, který není FLIRTFOX. Zejména souhlasíte s tím, že ke Službám nebudete přistupovat ani se o ně pokoušet žádným automatizovaným způsobem (mimo jiné prostřednictvím použití skriptů, robotů, neoprávněných aplikací třetích stran, pavouků nebo webových prohledávačů).

17.3. Souhlasíte s tím, že v souvislosti s používáním FLIRTFOX a / nebo Služeb neporušíte žádné příslušné zákony, vyhlášky, pravidla, nařízení nebo Dohody.

17.4. Nesmíte používat síť ani používat FLIRTFOX a / nebo Služby žádným způsobem, který není výslovně povolen těmito Podmínkami.

17.5. Nemáte povolení:

17.5.1. odebrat oznámení o autorských právech ze služeb nebo kopií softwaru, který vám poskytuje společnost („Softwaru“)

17.5.2. způsobit, povolit nebo povolit jakékoliv úpravy, vytváření odvozených děl, překlady, napodobování demontáží produktů, dekompilaci nebo hacking FLIRTFOX, služeb nebo softwaru

17.5.3. prodávat, postoupit, pronajmout, pronajmout, jednat jako externí poskytovatel služeb pro FLIRTFOX, Služby nebo Software, včetně, ale bez omezení na sublicencování, jakékoliv jiné osobě nebo subjektu bez předchozího písemného souhlasu Společnosti souhlas; nebo

17.5.4. učinit jakékoliv nepravdivé, zavádějící nebo klamavé prohlášení nebo prohlášení týkající se společnosti a / nebo FLIRTFOX nebo služeb

17.6. Aniž byste omezovali výše uvedené, SOUHLASÍTE s tím

17.6.1. nebudete se zapojovat do žádných činností,

(a) která podporuje diskriminaci, fanatismus, rasismus, nenávist, šikanu nebo újmu na úkor jednotlivce nebo skupiny

(b) hanlivé, obscénní, pornografické, vulgární nebo urážlivé

(c) které jsou násilné nebo výhružné nebo propagují násilí nebo činnosti, které ohrožují jinou osobu

(d) které porušují, zneužívají nebo porušují jakýkoliv patent, autorská práva, ochrannou známku, obchodní tajemství, soukromí nebo jiná práva duševního vlastnictví

(e) které porušují jakékoliv příslušné zákony nebo předpisy nebo podporují chování, které má takové důsledky

(f) které jsou podvodné, nepravdivé, zavádějící (přímo nebo prostřednictvím zpronevěry nebo neaktualizace informací) nebo klamavé

(g) které představují phishing nebo pharming nebo nepravdivě předpokládají totožnost jakékoliv osoby nebo subjektu nebo kradou nebo předpokládají totožnost jakékoliv osoby (skutečná totožnost nebo online přezdívka nebo alias); nebo

(h) které jinak porušuje příslušné zákony a předpisy

17.6.2. nezveřejníte žádné osobní údaje jiného uživatele, včetně kontaktních údajů nebo podobných informací, bez souhlasu tohoto uživatele

17.6.3. nebude představovat, podporovat ani navádět žádný útok jakéhokoliv druhu

17.6.4. se nebudete pokoušet zasahovat, rušit nebo narušovat provoz FLIRTFOX a / nebo Služeb nebo používání FLIRTFOX a / nebo Služeb (nebo jakéhokoliv serveru, systému nebo sítě připojené k FLIRTFOX a / nebo Službám) jakoukoliv jinou osobou nebo entita

17.7. Každý uživatel souhlasí, že nahlásí společnosti zneužití a nevhodné komentáře nebo chování jiných uživatelů.

17.8. Čas od času provádíme pravidelné kontroly používání našich služeb, zejména s ohledem na bezpečnost a ochranu před podvody. Vyhrazujeme si právo zcela nebo zčásti odstranit obsah, který uživatelé vytvářejí, používají nebo distribuují veřejně nebo soukromě a který porušuje příslušné zákony. předpisy nebo porušovat tyto podmínky.

17.9. Můžeme kontaktovat kteréhokoliv uživatele a požádat vás, abyste napravili jakýkoliv nesoulad s příslušnými zákony a předpisy nebo těmito podmínkami.

17.10. Společnost může podle svého uvážení ukončit svůj vztah s vámi nebo okamžitě deaktivovat váš účet, pokud zjistí, že používáte služby v rozporu s omezeními obsaženými v tomto odstavci 17 nebo jakémkoliv jiném ustanovení těchto podmínek.

17.11. Můžeme podle našeho výhradního uvážení az jakéhokoliv důvodu pozastavit nebo ukončit přístup jakéhokoliv uživatele k našim službám, včetně nedodržení příslušných zákonů a předpisů nebo těchto podmínek. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že jste výlučně zodpovědní za jakékoliv porušení těchto podmínek nebo za důsledky takového porušení a že společnost nenese žádnou odpovědnost ani odpovědnost vůči vám nebo jakékoliv jiné osobě v souvislosti s nimi.

18. ODPOVĚDNOST OPERÁTORA

18.1. Provozovatel nemůže být činěn odpovědným za nepravdivé informace v profilech jiných členů, protože informace poskytované členy nemohou být kvůli svému rozsahu zkontrolovány v celém rozsahu. Provozovatel nepřebírá žádnou odpovědnost za případné zneužití informací jinými členy nebo třetími stranami, pokud si člen tyto informace zpřístupnil.

18.2. Provozovatel dále neodpovídá za poruchy služby, za které nenese odpovědnost, například z důvodu vyšší moci nebo technických poruch internetu.

19. ODKAZY NA DALŠÍ WEBOVÉ STRÁNKY

19.1. Naše služby mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky a zdroje poskytované třetími stranami („jiná umístění“). Ostatní umístění jsou propojena pouze pro informační účely a jsou poskytována pro vaše pohodlí.

19.2. Společnost nemá žádnou kontrolu nad obsahem ani produkty nebo službami z jiných míst a nepřijímá ani žádnou odpovědnost za jakékoliv ztráty nebo škody, které mohou vzniknout jejich použitím.

19.3. Pokud se rozhodnete přistupovat k jiným umístěním, činíte tak na své vlastní riziko a v souladu s podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů (jsou-li relevantní) ostatních míst.

19.4. Naše služby mohou také obsahovat reklamu od třetích stran. Tím, že společnost povolí třetím stranám inzerovat naše služby, nevydává ani nepodporuje žádná prohlášení ani záruky týkající se inzerovaných produktů nebo služeb.

20. PRÁVA K DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ

20.1. Všechna práva duševního vlastnictví (včetně různých práv udělených zákonem, obecným právem a spravedlností) v souvislosti s autorskými právy, patenty, ochrannými známkami, známkami služeb, obchodními názvy a / nebo vzory (včetně vzhledu a jiných vizuálních nebo nepsaných prvků) (registrovaný nebo neregistrovaný) v

20.1.1. naše Služby

20.1.2. s výhradou článku 20.3, informační obsah v našich Službách a

20.1.3. Všechny návrhy, text a grafika, software, fotografie, videa, hudba, zvuk a jejich výběr a uspořádání a všechny softwarové kompilace, zdrojový kód a software (včetně appletů a skriptů) našich Služeb jsou vlastněny nebo licencovány Společností. Nesmíte nárokovat ani se pokoušet domáhat se žádného z těchto práv duševního vlastnictví. Všechna práva jsou vyhrazena.

20.2. Žádný materiál uvedený v článku 20.1 nesmí být reprodukován nebo redistribuován nebo kopírován, distribuován, znovu publikován, stahován, zobrazován, zveřejňován nebo přenášen v jakékoliv formě nebo jakýmkoliv způsobem, pronajímán nebo sublicencován, používán při vytváření odvozených děl nebo jakýmkoliv způsobem využíván bez předchozího písemného souhlasu společnosti. Můžete však přistupovat a zobrazovat obsah našich služeb na obrazovce počítače (včetně tabletů nebo chytrých zařízení), ukládat takový obsah v elektronické podobě na disk (ale ne na server nebo jiné úložné zařízení připojené k síti), nebo vytisknout kopii takového obsahu pro vlastní osobní nekomerční použití za předpokladu, že zachováte neporušená veškerá upozornění na autorská práva a vlastnická práva. Nesmíte jinak reprodukovat, upravovat, kopírovat nebo používat ke komerčním účelům jakýkoliv materiál nebo obsah v našich službách bez výslovného předchozího písemného souhlasu společnosti.

20.3. Název, vlastnická práva a práva duševního vlastnictví k Obsahu přístupnému prostřednictvím našich Služeb jsou majetkem příslušného vlastníka nebo dodavatele Obsahu a mohou být chráněny příslušnými autorskými právy, ochrannými známkami nebo jinými zákony. S výhradou omezených práv popsaných v článku 20.2 vám tato smlouva nezakládá žádná práva na takový obsah.

20.4. Autoři literárních a uměleckých děl na stránkách v našich službách potvrdili, že jejich osobní práva jsou označena jako autoři těchto děl.

20.5. Jakýkoliv materiál, který odešlete, zveřejníte nebo odešlete společnosti buď prostřednictvím našich služeb, nebo jiným způsobem („Materiál“), bude považován za nedůvěrný (a společnost s ním bude zacházet jako s tímto) (s výhradou povinností společnosti vyplývajících ze zákona o ochraně údajů) . Udělujete Společnosti bezplatnou trvalou licenci k používání Materiálů, neodvolatelnou, nevýhradní licenci k používání, kopírování, úpravám, přizpůsobení, překladu, publikování a distribuci materiálu (kromě nápadů) po celém světě.

20.6. Jakékoliv komentáře, doporučení, nápady, návrhy, poznámky, nákresy nebo koncepty, ke kterým jsou připojena práva duševního vlastnictví a které zveřejníte nebo nabídnete Společnosti Vy nebo v reakci na žádost Společnosti v souvislosti s našimi službami („Nápady“), budou považovány za a zůstanou majetkem Společnosti. Tímto přiřazujete Společnosti všechna současná a budoucí práva duševního vlastnictví k myšlenkám. Musíte učinit vše, co Společnost přiměřeně vyžaduje, abyste zajistili podporu postoupení těchto práv. Rozumíte a berete na vědomí, že společnost má jak interní tak externí zdroje, které se mohly vyvinout nebo které se mohou v budoucnu vyvinout v myšlenky, které jsou stejné nebo podobné Vašim myšlenkám, a že společnost je ochotna tyto myšlenky zvážit pouze na tomto základě. V žádném případě nejsou nápady předkládány na základě jakékoliv výslovné nebo implicitní povinnosti, která bude brána v úvahu, a společnost žádnou takovou povinnost nepřebírá. Bez omezení bude mít společnost výhradní vlastnictví všech známých nebo budoucích práv na myšlenky všeho druhu a atributů po celém světě a bude oprávněna tyto myšlenky používat bez omezení k jakémukoliv komerčnímu či jinému účelu, bez náhrady dodavateli nápadu.

21. ZMĚNY PODMÍNEK, CEN, ČI SLUŽEB

21.1. Provozovatel je oprávněn tyto Podmínky změnit, pokud zůstanou nedotčeny základní předpisy smluvního vztahu, je nutné změnu přizpůsobit vývoji, který nebyl v době uzavření smlouvy předvídatelný a jehož nerespektování by znatelně narušit rovnováhu smluvního vztahu. „Významnými ustanoveními“ se v tomto smyslu rozumí zejména ustanovení týkající se druhu a rozsahu smluvně dohodnutého předmětu služeb a termínu včetně ustanovení o ukončení.

21.2. Provozovatel je oprávněn předmět plnění změnit, pokud je to z dobrého důvodu nutné, Člen se v důsledku toho objektivně nenachází v horší pozici než předmět plnění (např. Zachování nebo zlepšení možností přístupu) a Člen významně se neodchylovat od předmětu plnění. „Dobrý důvod“ pro změnu předmětu plnění v tomto smyslu existuje, pokud je předmět plnění přizpůsoben technickému vývoji, pokud třetí strany, od kterých Provozovatel získá nezbytné předběžné služby pro poskytování svých služeb, změní svůj rozsah služeb nebo pokud právní předpisy nebo soudní rozhodnutí vyžadují omezení nebo rozšíření předmětu plnění. Provozovatel je oprávněn omezit rozsah obsahu, který má být zveřejněn členem, změnou předmětu služby.

21.3. Provozovatel je oprávněn zvýšit sjednanou odměnu, pokud tak učiní k přenesení zvýšených nákladů na člena. Právo na úpravu cen se vztahuje zejména na případ, kdy třetí strany, od nichž provozovatel získá nezbytné předběžné služby pro poskytování služeb dlužných na základě této smlouvy, zvýší své ceny. Provozovatel je dále oprávněn odpovídajícím způsobem upravit ceny v případě zvýšení daně z přidané hodnoty.

21.4. V souladu s odstavci 21.1 až 21.3 budou zamýšlené změny VOP, předmět služby a poplatek za předplatné oznámeny Členovi e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou Členem nejméně jeden měsíc před projeví se. Člen má zvláštní právo na ukončení v době, kdy změny nabudou účinnosti. Pokud Člen nepodá písemné oznámení o ukončení do jednoho měsíce od obdržení oznámení o změně, změny se stanou nedílnou součástí smlouvy v okamžiku, kdy nabývají účinnosti. Člen bude o tomto následku konkrétně informován v oznámení o změně.

22. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, ONLINE ŘEŠENÍ SPORŮ

22.1. Nebyly uzavřeny žádné vedlejší dohody. V případě, že jedno z ustanovení těchto podmínek je neplatné nebo částečně neplatné, zůstává platnost zbývajících ustanovení nedotčena.

22.2. Jsme povinni vás odkázat na Evropskou platformu pro online řešení sporů (OS Platform) Evropské komise, kterou najdete na adrese ec.europa.eu/odr. Nejsme povinni ani ochotni se účastnit řízení pro řešení sporů před spotřebitelským rozhodčím senátem.